نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1402/03/07
کل خالص ارزش دارایی ها 951,629,608,522 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 164,555 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 164,555 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 165,661 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 5,783,036

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/07

مدیر صندوق:

سبدگردان سرمايه و دانش

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فراز مشاور

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري سرمايه و دانش

مدیران سرمایه گذاری:

محمد سفيدرود، مرتضي اميري، علي محسني

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار