نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1401/11/11
کل خالص ارزش دارائی ها 633,245,309,406 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 110,275 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 110,275 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 110,961 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 5,742,408

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/07

مدیر صندوق:

سبدگردان سرمايه و دانش

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فراز مشاور

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري سرمايه و دانش

مدیران سرمایه گذاری:

محمد سفيدرود، مرتضي اميري، علي محسني

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار