نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1403/02/31
کل خالص ارزش دارایی ها 691,082,107,768 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 164,406 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 164,406 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 165,526 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 4,203,500

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/07

مدیر صندوق:

سبدگردان سرمايه و دانش

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري سرمايه و دانش

مدیران سرمایه گذاری:

محمد سفيدرود، مرتضي اميري، علي محسني

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار