نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
بارگذاری پرتفوی دی ماه 1401 در سایت کدال مورخ 1401/11/05 1401/11/05
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک افق دوره مالی نه ماهه منتهی به 1401/09/30 1401/10/26
بارگذاری پرتفوی آذرماه 1401 در سایت کدال 1401/10/10
بارگذاری پورتفوي ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق منتهي به 1401/08/30 در سایت کدال 1401/09/06
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک افق منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) 1401/08/25
پورتفوي ماهانه منتهي به 1401/07/30 به تاریخ 1401/08/03 در سایت کدال بارگذاری شد 1401/08/03
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک افق منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) 1401/07/30
پرتفوي ماهانه منتهي به 1401/06/31 به تاریخ 1401/07/09 در سایت کدال بارگذاری شد 1401/07/09
پورتفوي ماهانه منتهي به 1401/05/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک افق در سایت کدال بارگذاری شد 1401/06/06
بارگذاری پرتفوی تیر 1401 در سایت کدال 1401/05/05
بارگذاری صورتهای مالی دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1401 -حسابرسی نشده 1401/04/25
بارگذاری پرتفوی خرداد 1401 در سایت کدال 1401/04/01
انتشار صورت وضعیت پرتفوی 31 اردیبهشت 1401 در سایت کدال 1401/03/08
درج آگهی دعوت به مجمع مورخ 1401/03/11 ساعت 10:00 1401/03/01
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1400/12/29 حسابرسی شده در سایت کدال 1401/02/26
انتشار پرتفوی منتهی به 31 فروردین ماه 1401 در سایت کدال 1401/02/07
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1400/12/29 حسابرسی نشده در سایت کدال 1401/01/28
ثبت و تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1400/12/25 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 1401/01/22
بارگذاری پرتفوی اسفند ماه در سایت کدال 1401/01/07
درج آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/12/25ساعت 10:00 1400/12/15
بارگذاری پرتفوی بهمن ماه در سایت کدال 1400/12/02
بارگذاری پرتفوی دی ماه در سایت کدال 1400/11/04
بارگذاری صورتهای مالی منتهی به 14000/09/30 در سایت کدال 1400/10/29
بارگذاری پرتفوی آذر ماه در سایت کدال 1400/10/04
بارگذاری پرتفوی آبان ماه در سایت کدال 1400/09/06
بارگذاری گزارش عملکرد و صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 1400/06/31 در سایت کدال 1400/08/29
بارگذاری تاییدیه مجمع مورخ 1400/07/2/10 ساعت 10:00 بر سایت کدال 1400/08/19
بارگذاری پرتفوی مهرماه در سایت کدال 1400/08/03
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1400/06/31 در سایت کدال 1400/07/28
تاییدیه سازمان صورتجلسه مورخ 1400/04/27 ساعت 12:00 1400/07/20
تاییدیه سازمان مجامع مورخ 1400/04/27 1400/07/20
تاییدیه سازمان بورس -مجمع مورخ 1400/04/27 ساعت 11 1400/07/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/04/27 ساعت 11:30 مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت . 1400/07/20
افشای صورت وضعیت پورتفوی شهریور ماه 1400 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1400/07/04
درج آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/07/10 ساعت 11:00 1400/06/31
درج آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/07/10 ساعت 10:00 1400/06/31
افشای صورت وضعیت پورتفوی مرداد ماه 1400 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1400/06/09
ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1400/04/27:با 10:00 موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق نزد سازمان 1400/06/03
بارگذاری صورتجلسه مجمع مورخ 1400/04/06 ساعت 11:00 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1400/05/19
افشای صورت وضعیت پورتفوی تیر ماه 1400 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1400/05/06
دعوت به مجمع صندوق مورخ 1400/04/27 1400/04/16
بارگذاری صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 1399/12/30 -اصلاح شده در سایت کدال 1400/04/13
برگزاری مجمع سرمایه گذاری مشترک مورخ 1400/04/06 1400/04/06
افشای صورت وضعیت پورتفوی خرداد ماه 1400 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1400/04/05
دعوت به مجمع صندوق مورخ 1400/04/06 1400/03/26
افشای صورت وضعیت پورتفوی اردیبهشت ماه 1400 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1400/03/10
بارگذاری صورت‏ های مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1399/12/30 - حسابرسی شده بر روی سایت کدال 1400/02/22
افشای صورت وضعیت پورتفوی فروردین ماه 1400 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1400/02/08
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1399/12/30 -حسابرسی نشده 1400/02/04
افشای صورت وضعیت پورتفوی بهمن ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/12/09
افشای صورت وضعیت پورتفوی دی ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/11/07
بارگذاری صورت‏ های مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1399/09/30 - حسابرسی نشده 1399/10/30
افشای صورت وضعیت پورتفوی آذر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/10/06
افشای صورت وضعیت پورتفوی آبان ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/09/03
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 1399 1399/08/25
افشای صورت وضعیت پورتفوی مهر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/08/07
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1399/06/31 -حسابرسی نشده 1399/07/29
روزنامه رسمی مجمع صندوق مورخ 1399/04/25 1399/07/07
افشای صورت وضعیت پورتفوی شهریور ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/07/05
افشای صورت وضعیت پورتفوی مرداد ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/06/05
افشای صورت وضعیت پورتفوی تیر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/05/08
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1399/03/31 -حسابرسی نشده 1399/04/28
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/04/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ساعت (10 و 10:30 )- مورخ 99/04/25 1399/04/15
افشای صورت وضعیت پورتفوی خرداد ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/04/07
افشای صورت وضعیت پورتفوی ارریبهشت ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/03/10
صورت های مالی حسابرسی شده 1399/02/23
افشای صورت وضعیت پورتفوی فروردین ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/02/10
بارگذاری صورتمالی منتهی به 98/12/29(حسابرسی نشده)در سایت کدال 1399/02/03
افشای پورتفوی اسفند ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/01/06
افشای پرتفوی بهمن ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/12/07
افشای پرتفوی دی ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/12/06
بارگذاری گزارش عملکرد و صورتمالی منتهی به 98/09/30 حسابرسی نشده در کدال 1398/10/24
افشای پرتفوی آذر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/10/03
افشای پورتفوی آبان ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/09/03
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد شهریور 98 1398/08/19
افشای پرتفوی مهر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/08/08
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی دوره به 1398/06/31(حسابرسی نشده ) 1398/07/29
افشای پرتفوی شهریور ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/07/02
بارگذاری پرتفوی مرداد ماه 98 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/06/04
افشای پرتفوی تیر ماه 98 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/05/07
روزنامه رسمی مجمع صندوق مورخ 1398/03/19 1398/05/05
صورتمالی و گزارش عملکرد دوره منتهی به 1398/03/31 در کدال 1398/04/29
پرتفوی خرداد ماه 98 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/04/04
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ساعت 10:30 مورخ 1398/03/19 1398/03/19
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ساعت 10:00 مورخ 1398/03/19 1398/03/19
افشای پرتفوی اردیبهشت ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/03/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1397/03/19 1398/03/05
صورتمالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده ) 1398/02/28
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1397/12/29(حسابرسی نشده ) 1398/02/07
افشای پرتفوی فروردین ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/02/04
افشای پرتفوی اسفند ماه 97 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/01/10
افشای پرتفوی بهمن ماه 97 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1397/12/07
افشای پرتفوی دی ماه صندوق 1397/11/06
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1397/09/30 1397/11/01
افشای پرتفوی آذر ماه1397 صندوق 1397/10/03
افشای پرتفوی آبان ماه صندوق 1397/09/14
افشای پرتفوی مهر ماه صندوق 1397/09/14
تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1397/08/27
گزارش عملکرد و صورتهای مالی دوره میانی منتهی به 31 شهریور ماه 1397 (حسابرسی نشده) 1397/08/02
افشای پرتفوی مرداد ماه صندوق 1397/07/29
افشای پرتفوی شهریور ماه صندوق 1397/07/28
گزارش ماهانه صورت وضعیت پرتفوی دی ماه مورخ 1396/11/10 در سایت کدال قرار گرفت 1396/11/14
گزارش ماهانه صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه مورخ 1396/11/10 در سایت کدال قرار گرفت 1396/11/14
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 در تارنما و کدال (حسابرسی نشده) 1396/10/27
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 در تارنما و کدال (حسابرسی نشده) 1396/10/27
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره میانی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 در تارنما و کدال (حسابرسی شده) 1396/08/22
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره میانی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 در تارنما و کدال (حسابرسی نشده) 1396/08/02
چاپ تصمیمات مجمع مورخ ٢٩/٠٥/١٣٩٦در روزنامه کثیرالانتشار 1396/06/11
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ ٢٩/٠٥/١٣٩٦ 1396/05/31
تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک افق و حدود اختیار آنها 1396/05/29
تمدید فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق 1396/05/28
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ٣١/٠٣/١٣٩٦ در کدال 1396/05/02
چاپ تصمیمات مجمع در روزنامه کثیرالانتشار 1396/04/10
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ ٢١/٠٣/١٣٩٦ 1396/03/21
مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1396/03/01
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ٣٠/١٢/١٣٩٥ (حسابرسی شده) در سایت کدال 1396/02/30
انتشار گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به ٣٠/١٢/١٣٩٥ 1396/02/24
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ٣٠/١٢/١٣٩٥ (حسابرسی نشده) در سایت کدال 1396/02/04
انتشار گزارش عملکردحسابرسی نشده سال مالی منتهی به ٣٠/١٢/١٣٩٥در تارنمای صندوق 1396/02/04
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1395/10/07
تشکیل مجمع مورخ ٢٧/٠٨/٩٣ 1393/09/08
تصمیمات مجمع مورخ ٢٧/٠٨/٩٣ صندوق سرمایه گذاری افق 1393/09/08
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ٣١/٠٦/١٣٩٣ 1393/08/19
صورت های مالی ٣١/٠٦/١٣٩٣ 1393/08/03
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1393/05/14
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1393/05/14
مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1393/05/11
تشکیل مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1393/05/11
افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1393/05/11
اعلام برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1393/05/11
شروع بکار صندوق سرمایه گذاری افق 1392/11/09
پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری افق 1392/10/24