نصب همراه صندوق fundMobileApp

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارایی‌های صندوق
1- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر -
   1-1 پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر ١٠% از دارایی های صندوق
   1-2 پذیرفته شده در فرابورس تهران حداکثر ٥% از دارایی های صندوق
2- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ٣٠% از کل دارایی های صندوق
3- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران حداکثر ٢٠% از کل دارایی های صندوق
4- سهام و حق تقدم منتشره از طرف ناشر حداکثر ٥% از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
5- سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس حداقل ٧٠%از دارایی های صندوق