نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 224,687 89.6 763,015 92.32 735,119 96.61 732,280 97.54
اوراق مشارکت 789 0.31 9,507 1.15 1,747 0.23 0 0
سپرده بانکی 5,800 2.31 414 0.05 417 0.05 418 0.06
وجه نقد 13,530 5.4 37,931 4.59 8,076 1.06 2,306 0.31
واحد صندوق 58 0.02 387 0.05 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 5,892 2.35 15,234 1.84 15,526 2.04 15,716 2.09
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 81,688 32.58 276,756 33.49 270,871 35.6 284,445 37.89