نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1401/11/11

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 299,190 90.8 546,840 88.3 594,205 87.81 570,267 88.13
اوراق مشارکت 648 0.2 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,811 1.76 36,235 5.85 46,536 6.88 45,107 6.97
وجه نقد 12,503 3.79 5,645 0.91 6,433 0.95 1,339 0.21
واحد صندوق 39 0.01 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 11,328 3.44 30,574 4.94 29,533 4.36 30,378 4.69
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 107,737 32.7 185,373 29.93 192,795 28.49 185,776 28.71