نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تصمیمات مجمع مورخ 1401/10/03 در خصوص تعیین هزینه های صندوق 1401/10/10
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1401/10/03ساعت 10:00 1401/10/03
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1401/10/03 تغییرات امیدنامه 1401/09/21
صورتجلسه تایید شده توسط سازمان بورس مورخ 1401/03/11ساعت 11:00 1401/04/13
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1401/03/11ساعت 11:00 1401/03/11
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 11/03/1401 ساعت 11:00 1401/03/01
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع مورخ 1400/12/25 -تغییر کارمزد ثابت بند 8-4 امیدنامه 1401/01/22
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1400/12/25 ساعت 10:00 1401/01/06
اگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1400/12/25 ساعت 10:00 1400/12/15
صورتجلسه تایید شده توسط سازمان بورس مورخ 1400/07/10 ساعت 10:00 1400/08/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/04/27 ساعت 12 1400/07/20
صورتجلسه مجمع 1400/04/27 ساعت 11-همراه با تاییدیه سازمان 1400/07/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/04/27 ساعت 11:30-تایید شده سازمان بورس و اوراق بهادار 1400/07/20
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1400/07/10 ساعت 11:00 1400/07/10
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1400/07/10 ساعت 10:00 1400/07/10
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/07/10 ساعت 11:00 1400/06/31
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/07/10 ساعت 10:00 1400/06/31
ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1400/04/27:با 10:00 موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 1400/06/03
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/04/06 ساعت 11:00 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1400/05/19
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1400/04/27 ساعت 12:00 1400/04/27
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1400/04/27 ساعت 11:00 1400/04/27
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1400/04/27 ساعت 10:00 1400/04/27
دعوت به مجمع صندوق مورخ 1400/04/27 ساعت 12:00 1400/04/16
دعوت به مجمع صندوق مورخ 1400/04/27 ساعت 11:00 1400/04/16
دعوت به مجمع صندوق مورخ 1400/04/27 ساعت 10:00 1400/04/16
برگزاری مجمع سرمایه گذاری مشترک مورخ 1400/04/06 1400/04/06
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ1400/04/06 1400/04/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1400/04/06 1400/03/26
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/12/09 ساعت 11:30 1399/12/27
ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/12/09 ساعت 11:30 نزد سازمان 1399/12/27
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/12/09 ساعت 11:00 1399/12/27
ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/12/09 ساعت 11:00 نزد سازمان 1399/12/27
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/12/09 1399/12/09
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/12/09 1399/12/09
روزنامه رسمی مجمع صندوق مورخ 1399/04/25 1399/07/07
صورتجلسه ساعت 10:00 مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 99/04/25 -تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29،تعیین ارکان و انتخاب روزنامه کثیر الانتشار 1399/06/30
آگهی ثبتی اداره ثبت شرکتها صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 99/04/25 -تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29،تعیین ارکان و انتخاب روزنامه کثیر الانتشار 1399/06/30
ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/04/25 نزد سازمان-تصویب صورت های مالی منتهی به 1398/12/29،انتخاب ارکان و روزنامه کثیر الانتشار 1399/06/11
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/04/25 - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری،اصلاح نحوه محاسبه هزینه نرم افزار،ترکیب داراییها و سایر موارد 1399/05/08
ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/04/25 نزد سازمان 1399/05/08
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/04/25 1399/05/08
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/04/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ساعت 10:30-مورخ 1399/04/25 1399/04/15
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ساعت 10:00- مورخ 1399/04/25 1399/04/15
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1398/03/19 -اصلاح نحوه محاسبه هزینه نرم افزار،کارمزد مدیر،ترکیب داراییها و سایر موارد 1398/05/14
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1398/03/19 -تصویب صورتمالی سال 1397،تعیین ارکان صندوق،محل اقامت صندوق و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 1398/05/14
اعلام بلامانع بودن ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1398/03/19 مبنی بر اصلاح نحوه محاسبه هزینه نرم افزار،کارمزد مدیر،ترکیب داراییها و سایر موارد 1398/05/14
روزنامه رسمی مجمع صندوق مورخ 1398/03/19 1398/05/05
چاپ مصوبات مجمع 19 خرداد ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق در روزنامه جهان اقتصاد 1398/04/25
اعلام بلامانع بودن ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1398/03/19 1398/04/12
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1398/03/19 1398/04/12
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1397/03/19 1398/03/05
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/06/25 -تصویب صورتمالی سال 1396و تعیین ارکان صندووق انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 1398/02/10
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/04/03 1397/08/27
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/05/29 - تمدید فعالیت صندوق 1396/06/05
مجمع صندوق افق 1396/03/21
صوتجلسه مجمع مورخ 17/03/95 - تغییرات امیدنامه 1395/04/30
صوتجلسه مجمع مورخ 17/03/95- تصویب صورتهای مالی، تغییر حسابرس، تغییر آدرس و ... 1395/04/14
صوتجلسه مجمع مورخ 11/03/94 - تصویب صورتهای مالی 1394/03/27
صورتجلسه مجمع مورخ 11/03/94- تغییرات امیدنامه 1394/03/27
صورتجلسه مجمع 12/05/93 -حذف ضامن و تغییر متولی 1393/09/08
صورتجلسه مجمع موسس صندوق 1393/09/08
صورتجلسه مجمع 12/05/93 -افزایش تعداد واحدهای صندوق 1393/09/08
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری افق 1393/04/14