نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1400/04/06 1400/03/26
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/12/09 ساعت 11:30 1399/12/27
ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/12/09 ساعت 11:30 نزد سازمان 1399/12/27
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/12/09 ساعت 11:00 1399/12/27
ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/12/09 ساعت 11:00 نزد سازمان 1399/12/27
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/12/09 1399/12/09
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/12/09 1399/12/09
روزنامه رسمی مجمع صندوق مورخ 1399/04/25 1399/07/07
صورتجلسه ساعت 10:00 مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 99/04/25 -تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29،تعیین ارکان و انتخاب روزنامه کثیر الانتشار 1399/06/30
آگهی ثبتی اداره ثبت شرکتها صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 99/04/25 -تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29،تعیین ارکان و انتخاب روزنامه کثیر الانتشار 1399/06/30
ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/04/25 نزد سازمان-تصویب صورت های مالی منتهی به 1398/12/29،انتخاب ارکان و روزنامه کثیر الانتشار 1399/06/11
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/04/25 - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری،اصلاح نحوه محاسبه هزینه نرم افزار،ترکیب داراییها و سایر موارد 1399/05/08
ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/04/25 نزد سازمان 1399/05/08
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/04/25 1399/05/08
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/04/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ساعت 10:30-مورخ 1399/04/25 1399/04/15
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ساعت 10:00- مورخ 1399/04/25 1399/04/15
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1398/03/19 -اصلاح نحوه محاسبه هزینه نرم افزار،کارمزد مدیر،ترکیب داراییها و سایر موارد 1398/05/14
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1398/03/19 -تصویب صورتمالی سال 1397،تعیین ارکان صندوق،محل اقامت صندوق و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 1398/05/14
اعلام بلامانع بودن ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1398/03/19 مبنی بر اصلاح نحوه محاسبه هزینه نرم افزار،کارمزد مدیر،ترکیب داراییها و سایر موارد 1398/05/14
روزنامه رسمی مجمع صندوق مورخ 1398/03/19 1398/05/05
چاپ مصوبات مجمع 19 خرداد ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق در روزنامه جهان اقتصاد 1398/04/25
اعلام بلامانع بودن ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1398/03/19 1398/04/12
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1398/03/19 1398/04/12
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1397/03/19 1398/03/05
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/06/25 -تصویب صورتمالی سال 1396و تعیین ارکان صندووق انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 1398/02/10
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/04/03 1397/08/27
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/05/29 - تمدید فعالیت صندوق 1396/06/05
مجمع صندوق افق 1396/03/21
صوتجلسه مجمع مورخ 17/03/95 - تغییرات امیدنامه 1395/04/30
صوتجلسه مجمع مورخ 17/03/95- تصویب صورتهای مالی، تغییر حسابرس، تغییر آدرس و ... 1395/04/14
صوتجلسه مجمع مورخ 11/03/94 - تصویب صورتهای مالی 1394/03/27
صورتجلسه مجمع مورخ 11/03/94- تغییرات امیدنامه 1394/03/27
صورتجلسه مجمع 12/05/93 -حذف ضامن و تغییر متولی 1393/09/08
صورتجلسه مجمع موسس صندوق 1393/09/08
صورتجلسه مجمع 12/05/93 -افزایش تعداد واحدهای صندوق 1393/09/08
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری افق 1393/04/14