نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت کارگزاری سرمایه و دانش 749 %74.90
2 شرکت سبدگردان سرمایه و دانش 250 %25.00
3 امیرعلی مستخدمین حسینی 1 %0.10