نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
دعوت به مجمع صندوق مورخ 1400/04/06 1400/03/26
افشای صورت وضعیت پورتفوی اردیبهشت ماه 1400 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1400/03/10
بارگذاری صورت‏ های مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1399/12/30 - حسابرسی شده بر روی سایت کدال 1400/02/22
افشای صورت وضعیت پورتفوی فروردین ماه 1400 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1400/02/08
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1399/12/30 -حسابرسی نشده 1400/02/04
افشای صورت وضعیت پورتفوی بهمن ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/12/09
افشای صورت وضعیت پورتفوی دی ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/11/07
بارگذاری صورت‏ های مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1399/09/30 - حسابرسی نشده 1399/10/30
افشای صورت وضعیت پورتفوی آذر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/10/06
افشای صورت وضعیت پورتفوی آبان ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/09/03
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 1399 1399/08/25
افشای صورت وضعیت پورتفوی مهر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/08/07
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1399/06/31 -حسابرسی نشده 1399/07/29
روزنامه رسمی مجمع صندوق مورخ 1399/04/25 1399/07/07
افشای صورت وضعیت پورتفوی شهریور ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/07/05
افشای صورت وضعیت پورتفوی مرداد ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/06/05
افشای صورت وضعیت پورتفوی تیر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/05/08
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1399/03/31 -حسابرسی نشده 1399/04/28
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/04/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ساعت (10 و 10:30 )- مورخ 99/04/25 1399/04/15
افشای صورت وضعیت پورتفوی خرداد ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/04/07
افشای صورت وضعیت پورتفوی ارریبهشت ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/03/10
صورت های مالی حسابرسی شده 1399/02/23
افشای صورت وضعیت پورتفوی فروردین ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/02/10
بارگذاری صورتمالی منتهی به 98/12/29(حسابرسی نشده)در سایت کدال 1399/02/03
افشای پورتفوی اسفند ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/01/06
افشای پرتفوی بهمن ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/12/07
افشای پرتفوی دی ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/12/06
بارگذاری گزارش عملکرد و صورتمالی منتهی به 98/09/30 حسابرسی نشده در کدال 1398/10/24
افشای پرتفوی آذر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/10/03
افشای پورتفوی آبان ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/09/03
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد شهریور 98 1398/08/19
افشای پرتفوی مهر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/08/08
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی دوره به 1398/06/31(حسابرسی نشده ) 1398/07/29
افشای پرتفوی شهریور ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/07/02
بارگذاری پرتفوی مرداد ماه 98 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/06/04
افشای پرتفوی تیر ماه 98 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/05/07
روزنامه رسمی مجمع صندوق مورخ 1398/03/19 1398/05/05
صورتمالی و گزارش عملکرد دوره منتهی به 1398/03/31 در کدال 1398/04/29
پرتفوی خرداد ماه 98 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/04/04
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ساعت 10:30 مورخ 1398/03/19 1398/03/19
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ساعت 10:00 مورخ 1398/03/19 1398/03/19
افشای پرتفوی اردیبهشت ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/03/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1397/03/19 1398/03/05
صورتمالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده ) 1398/02/28
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1397/12/29(حسابرسی نشده ) 1398/02/07
افشای پرتفوی فروردین ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/02/04
افشای پرتفوی اسفند ماه 97 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/01/10
افشای پرتفوی بهمن ماه 97 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1397/12/07
افشای پرتفوی دی ماه صندوق 1397/11/06
بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1397/09/30 1397/11/01
افشای پرتفوی آذر ماه1397 صندوق 1397/10/03
افشای پرتفوی آبان ماه صندوق 1397/09/14
افشای پرتفوی مهر ماه صندوق 1397/09/14
تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1397/08/27
گزارش عملکرد و صورتهای مالی دوره میانی منتهی به 31 شهریور ماه 1397 (حسابرسی نشده) 1397/08/02
افشای پرتفوی مرداد ماه صندوق 1397/07/29
افشای پرتفوی شهریور ماه صندوق 1397/07/28
گزارش ماهانه صورت وضعیت پرتفوی دی ماه مورخ 1396/11/10 در سایت کدال قرار گرفت 1396/11/14
گزارش ماهانه صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه مورخ 1396/11/10 در سایت کدال قرار گرفت 1396/11/14
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 در تارنما و کدال (حسابرسی نشده) 1396/10/27
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 در تارنما و کدال (حسابرسی نشده) 1396/10/27
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره میانی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 در تارنما و کدال (حسابرسی شده) 1396/08/22
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره میانی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 در تارنما و کدال (حسابرسی نشده) 1396/08/02
چاپ تصمیمات مجمع مورخ ٢٩/٠٥/١٣٩٦در روزنامه کثیرالانتشار 1396/06/11
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ ٢٩/٠٥/١٣٩٦ 1396/05/31
تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک افق و حدود اختیار آنها 1396/05/29
تمدید فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق 1396/05/28
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ٣١/٠٣/١٣٩٦ در کدال 1396/05/02
چاپ تصمیمات مجمع در روزنامه کثیرالانتشار 1396/04/10
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ ٢١/٠٣/١٣٩٦ 1396/03/21
مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1396/03/01
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ٣٠/١٢/١٣٩٥ (حسابرسی شده) در سایت کدال 1396/02/30
انتشار گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به ٣٠/١٢/١٣٩٥ 1396/02/24
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ٣٠/١٢/١٣٩٥ (حسابرسی نشده) در سایت کدال 1396/02/04
انتشار گزارش عملکردحسابرسی نشده سال مالی منتهی به ٣٠/١٢/١٣٩٥در تارنمای صندوق 1396/02/04
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1395/10/07
تشکیل مجمع مورخ ٢٧/٠٨/٩٣ 1393/09/08
تصمیمات مجمع مورخ ٢٧/٠٨/٩٣ صندوق سرمایه گذاری افق 1393/09/08
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ٣١/٠٦/١٣٩٣ 1393/08/19
صورت های مالی ٣١/٠٦/١٣٩٣ 1393/08/03
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1393/05/14
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1393/05/14
مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1393/05/11
تشکیل مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1393/05/11
افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1393/05/11
اعلام برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1393/05/11
شروع بکار صندوق سرمایه گذاری افق 1392/11/09
پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری افق 1392/10/24