نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
پرتفوی دی ماه 1401 1401/11/05
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک افق دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 1401/10/26
صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری مشترک افق دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 1401/10/26
پرتفوی آذرماه 1401 1401/10/10
پورتفوي ماهانه منتهي به 1401/08/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1401/09/06
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک افق منتهی به دوره 1401/06/31 (حسابرسی شده) 1401/08/25
صورتهای مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری مشترک افق منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) 1401/08/25
پورتفوي ماهانه منتهي به 1401/07/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1401/08/03
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک افق منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) 1401/07/30
صورتهای مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک افق منتهی به 1401/06/31 1401/07/30
پرتفوي ماهانه منتهي به 1401/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1401/07/09
پورتفوي ماهانه منتهي به 1401/05/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک افق 1401/06/06
پرتفوی منتهی به 31 تیر ماه 1401 1401/05/05
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1401 -حسابرسی نشده 1401/04/25
صورتهای مالی دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1401 -حسابرسی نشده 1401/04/25
صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه 1401 1401/04/01
صورت وضعیت پرتفوی 31 اردیبهشت 1401 1401/03/08
گزارش عملکرد منتهی به 1400/12/29 حسابرسی شده 1401/02/26
صورتهای مالی منتهی به 1400/12/29 حسابرسی شده 1401/02/26
پرتفوی منتهی به 31 فروردین ماه 1401 1401/02/07
گزارش عملکرد منتهی به 1400/12/29 حسابرسی نشده 1401/01/28
صورتهای مالی منتهی به 1400/12/29 حسابرسی نشده 1401/01/28
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 29 اسفند ماه 1400 1401/01/07
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 30 بهمن ماه 1400 1400/12/02
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 30دی ماه 1400 1400/11/04
گزارش عملکرد منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده ) 1400/10/29
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1400/09/30-حسابرسی نشده 1400/10/29
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 30آذر ماه 1400 1400/10/04
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 30آبان ماه 1400 1400/09/06
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 -حسابرسی شده 1400/08/29
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 1400/06/31 1400/08/29
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 30 مهر 1400 1400/08/03
گزارش عملکرد منتهی به 1400/06/31 -حسابرسی نشده 1400/07/28
صورتهای مالی منتهی به 1400/06/31 -حسابرسی نشده 1400/07/28
صورت وضعیت پورتفوی شهریور ماه 1400 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1400/07/04
صورت وضعیت پورتفوی مرداد ماه 1400 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1400/06/09
صورت وضعیت پورتفوی تیر ماه 1400 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1400/05/06
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 1399/12/30 -اصلاح شده 1400/04/13
صورت وضعیت پورتفوی خرداد ماه 1400 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1400/04/05
صورت وضعیت پورتفوی اردیبهشت ماه 1400 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق 1400/03/10
گزارش عملکرد منتهی به 1399/12/30 - حسابرسی شده 1400/02/22
صورت‏ های مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1399/12/30 - حسابرسی شده 1400/02/22
صورت وضعیت پورتفوی فروردین ماه 1400 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق 1400/02/08
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30-حسابرسی نشده 1400/02/04
صورت‏ های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 - حسابرسی نشده 1400/02/04
صورت وضعیت پورتفوی اسفندماه 1399 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق 1400/01/08
صورت وضعیت پورتفوی بهمن ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/12/09
صورت وضعیت پورتفوی دی ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/11/07
گزارش عملکرد منتهی به 1399/09/30-حسابرسی نشده 1399/10/30
صورت‌های مالی منتهی به 1399/09/30 -حسابرسی نشده 1399/10/30
صورت وضعیت پورتفوی آذر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/10/06
صورت وضعیت پورتفوی آبان ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/09/03
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور 99 ( حسابرسی شده ) 1399/08/25
صورتهای مالی منتهی به 31 شهریور 99 (حسابرسی شده ) 1399/08/25
صورت وضعیت پورتفوی مهر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/08/07
گزارش عملکرد منتهی به 1399/06/31 -حسابرسی نشده 1399/07/29
صورتمالی منتهی به 1399/06/31 -حسابرسی نشده 1399/07/29
صورت وضعیت پورتفوی شهریور ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/07/05
صورت وضعیت پورتفوی مرداد ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/06/05
صورت وضعیت پورتفوی تیر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/05/08
گزارش عملکرد منتهی به 1399/03/31 -حسابرسی نشده 1399/04/28
صورتمالی منتهی به 1399/03/31 -حسابرسی نشده 1399/04/28
صورت وضعیت پورتفوی خرداد ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/04/07
صورت وضعیت پورتفوی اردیبهشت ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/03/10
گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند 98 ( حسابرسی شده ) 1399/02/23
صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 98 (حسابرسی شده ) 1399/02/23
صورت وضعیت پورتفوی فروردین ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/02/10
گزارش عملکرد منتهی به 98/12/29حسابرسی نشده 1399/02/03
صورتمالی منتهی به 98/12/29حسابرسی نشده 1399/02/03
پورتفوی اسفند ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1399/01/06
پرتفوی بهمن ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/12/07
صورت وضعیت پورتفوی دی ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/12/06
گزارش عملکرد منتهی به 98/09/30 -حسابرسی نشده 1398/10/24
صورتمالی منتهی به 98/09/30 -حسابرسی نشده 1398/10/24
صورت وضعیت پورتفوی آذر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/10/03
صورت وضعیت پورتفوی آبان ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/09/03
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به1398/06/31حسابرسی شده ) 1398/08/19
صورتمالی دوره مالی منتهی به1398/06/31حسابرسی شده ) 1398/08/19
پرتفوی مهر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/08/08
گزارش عملکرد منتهی دوره به 1398/06/31(حسابرسی نشده ) 1398/07/29
صورتهای مالی منتهی دوره به 1398/06/31(حسابرسی نشده ) 1398/07/29
پرتفوی شهریور ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/07/02
پرتفوی مردادماه 98صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/06/04
پرتفوی تیر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/05/07
صورتمالی دوره مالی منتهی به1398/03/31حسابرسی نشده ) 1398/04/29
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به1398/03/31حسابرسی نشده ) 1398/04/29
پرتفوی خرداد ماه 98 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/04/04
پرتفوی اردیبهشت ماه 98 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/03/08
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده ) 1398/02/28
صورتمالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده ) 1398/02/28
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده ) 1398/02/07
صورتمالی سال مالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده ) 1398/02/07
وضعيت پرتفوي فروردین ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/02/04
پرتفوی اسفند ماه 97 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1398/01/10
پرتفوی بهمن ماه 97 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق 1397/12/07
پرتفوی دی ماه 97 صندوق 1397/11/06
صورتهای مالی منتهی به 1397/09/30 1397/11/01
گزارش عملکرد منتهی به 1397/09/30 1397/11/01
افشای پرتفوی آذر ماه صندوق 1397/10/03
پرتفوی آبان ماه 97 صندوق 1397/09/26
پرتفوی مهر ماه 97 صندوق 1397/09/26
صورتهای مالی دوره میانی منتهی به 31 شهریور ماه 1397 (حسابرسی) 1397/09/14
گزارش عملکرد دوره میانی منتهی به 31 شهریور ماه 1397 (حسابرسی نشده) 1397/08/02
صورتهای مالی دوره میانی منتهی به 31 شهریور ماه 1397 (حسابرسی نشده) 1397/08/02
افشای پرتفوی مرداد ماه صندوق 1397/07/29
افشای پورتفو ماه شهریور 1397 1397/07/28
صورت های مالی منتهی به تاریخ 31 خرداد 1397 1397/06/04
صورت های مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396(حسابرسی شده) 1397/05/22
افشای پورتفو ماه تیر 1397 1397/05/15
صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 29 اسفند1396 1397/05/02
افشای پورتفو ماه آذر 1396 1396/11/14
افشای پورتفو ماه دی 1396 1396/11/14
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده) 1396/10/27
گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده) 1396/10/27
صورتهای مالی دوره میانی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31(حسابرسی شده) 1396/08/22
گزارش عملکرد دوره میانی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) 1396/08/22
گزارش عملکرد دوره میانی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده) 1396/08/02
صورتهای مالی دوره میانی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31(حسابرسی نشده) 1396/08/02
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31/06/1395 1395/08/22
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31/06/1395 1395/08/22
صورتهای مالی دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31/06/1395 (حسابرسی نشده) 1395/08/02
گزارش عملکرد دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31/06/1395 (حسابرسی نشده) 1395/08/02
گزارش عملکرد دوره میانی 3 ماهه منتهی به 31/03/1395 (حسابرسی نشده) 1395/04/30
صورتهای مالی دوره میانی 3 ماهه منتهی به 31/03/1395 (حسابرسی نشده) 1395/04/30
گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29/12/1394 1395/02/19
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29/12/1394 1395/02/19
گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1394 1395/02/01
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1394 1395/02/01
صورتهای مالی دوره میانی 9 ماهه منتهی به 30/09/1394 1394/10/29
گزارش عملکرد دوره میانی 9 ماهه منتهی به 30/09/١٣٩٤ 1394/10/29
صورتهای مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 31/06/1394 1394/08/17
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31/06/1394 1394/08/17
گزارش عملکرد دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31/06/1394 1394/07/28
صورتهای مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 31/06/1394 1394/07/28
صورتهای مالی دوره میانی 3 ماهه منتهی به 31/03/1394 1394/04/31
گزارش عملکرد دوره میانی 3 ماهه منتهی به 31/03/1394 1394/04/31
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/1393 1394/03/04
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 29/12/1393 1394/02/28
صورتمالی حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1393- اصلاح شده 1394/02/08
گزارش عملکرد اصلاح شده سال مالی منتهی به 29/12/1393 1394/02/08
عملکرد 29/12/1393 1394/02/02
صورت مالی 29/12/1393 1394/02/02
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1393 1393/10/30
گزارش عملکرد دوره میانی 9 ماهه منتهی به 30/09/1393 1393/10/30
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 31/06/1393 1393/08/19
گزارش عملکرد دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31/06/1393 1393/07/30
گزارش عملکرد دوره میانی 3 ماهه منتهی به 31/03/1393 1393/06/04