نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق، ثبت شده به شماره ١١٢٢٠ نزد سامان بورس و اوراق بهادار رأس ساعت ٩ روز یکشنبه مورخ 1396/03/21طبق دعوتنامه های ارسالی در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) واقع در تهران، شهرک غرب، خیابان خوردین، خیابان توحید یکم، شماره ٩١، تشکیل می گردد.