نصب همراه صندوق fundMobileApp

انتشار گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به ٣٠/١٢/١٣٩٥

گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ٣٠/١٢/١٣٩٥در تاریخ ٢٤/٠٢/١٣٩٦بر روی تارنمای صندوق قرار گرفت