نصب همراه صندوق fundMobileApp

بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1399/12/30 -حسابرسی نشده

صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 (حسابرسی نشده) در تاریخ 1400/02/04 در سایت کدال و تارنمای صندوق بارگذاری گردید.