نصب همراه صندوق fundMobileApp

بارگذاری صورت‏ های مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1399/09/30 - حسابرسی نشده

 صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1399/09/30-حسابرسی نشده در تاریخ 1399/10/29 در سایت کدال بارگذاری گردید .