نصب همراه صندوق fundMobileApp

بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1399/06/31 -حسابرسی نشده

 صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به 1399/06/31 -حسابرسی نشده در تاریخ 1399/07/29 در سایت کدال بارگذاری گردید .