نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق

در تاریخ 1399/04/25 مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق در ساعت 10  با دستور جلسه:

1-تصویب صورتهای مالی

2- تعیین ارکان صندوق

3-تعیین روزنامه کثیر و الانتشار

4-سایر موارد

در تاریخ 1399/04/25 مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق در ساعت 10:30 با دستور جلسه:

1- تعیین حق الزحمه حسابرس

2-تغییر نحوه محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار -تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

3-افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

4-تعیین نصاب سرمایه گذاری موضوع ابلاغیه مورخ 1398/07/21 شماره 12020143

5- سایر موارد

برگزار گردید .