نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ساعت (10 و 10:30 )- مورخ 99/04/25

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ 1399/04/15در سایت کدال منتشر  گردید.