نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصمیمات مجمع مورخ ٢٧/٠٨/٩٣ صندوق سرمایه گذاری افق

مجمع پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:
١)به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه¬گذاری مندرج در بند ٢ بخش ٢-٢ امید نامه، عبارت¬ ذیل اضافه می¬گردد:
" ٢-٢- ٧-واحدهای سرمایه¬گذاری صندوق¬های سرمایه¬گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق¬های سرمایه¬گذاری زمین و
ساختمان و صندوق¬های سرمایه¬گذاری پروژه ."
٢)به جدول حد نصاب دارایی¬های صندوق مندرج در بند ٢ بخش ٢-٣ امید نامه، عبارت ذیل اضافه می گردد::
" ٦- واحدهای سرمایه¬گذاری صندوق¬های غیر از اوراق بهادار حداکثر به میزان پنج درصد از کل داراییها"
مجمع در ساعت ٩ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت .