نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق

در ساعت ٨ روز یکشنبه مورخ ١٢/٠٥/١٣٩٣ جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق، ثبت شده به شماره ١١٢٢٠ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ١٠٠% دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در محل صندوق تشکیل گردید.