نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق، تبت شده به شماره ١١٢٢٠ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ١٠٠% دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان و با حضور نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، رأس ساعت ١٤ روز شنبه مورخ ٢٠/٠٢/١٣٩٣ طبق دعوت قبلی در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق(شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) تشکیل گردید.