نصب همراه صندوق fundMobileApp

اعلام برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق

جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ثبت شده به شماره ١١٢٢٠ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار راس ساعت ١٤ روز شنبه مورخ ٢٠/٠٢/١٣٩٣ در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) تشکیل می گردد.