نصب همراه صندوق fundMobileApp

بارگذاری گزارش عملکرد و صورتمالی منتهی به 98/09/30 حسابرسی نشده در کدال

در تاریخ 98/10/24 صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به 98/09/30 |(حسابرسی نشده )در سایت کدال بارگذاری گردید.