نصب همراه صندوق fundMobileApp

روزنامه رسمی مجمع صندوق مورخ 1398/03/19

 مجمع عمومی عادی  مورخ  1398/03/19  صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ،  به شماره 21653 مورخ 1398/04/27 روزنامه رسمی ثبت گردید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل