نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ساعت 10:30 مورخ 1398/03/19

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق، ثبت شده به شماره ١١٢٢٠ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ١٠٠% دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان، رأس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1398/03/19 با دستور جلسه زیردر محل صندوق تشکیل گردید:

1.تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه حسابرس و متولی

2. تغییر نحوه محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار،تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

3. تغییر کارمزد مدیر صندوق

4. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می­باشد.