نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/30
کل خالص ارزش دارائی ها 723,535,716,888 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 9,136,705 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,136,705 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 9,200,651 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 79,190

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/07

مدیر صندوق:

سبدگردان سرمايه و دانش

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فراز مشاور

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري سرمايه و دانش

مدیران سرمایه گذاری:

محمد نوري بخش ، محمد سفيدرود، مريم ترك

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود