بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 53,990 83.27 103,347 84.28 116,143 86.83 123,837 96
اوراق مشارکت 654 1.01 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,242 6.54 12,963 10.57 10,610 7.93 182 0.14
وجه نقد 3,045 4.7 1,382 1.13 1,848 1.38 449 0.35
سایر دارایی ها 2,906 4.48 4,931 4.02 5,151 3.85 4,527 3.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 29,456 45.43 37,148 30.29 39,831 29.78 41,989 32.55