بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 55,821 83.73 117,842 89.72 120,414 92.64 116,499 89.62
اوراق مشارکت 635 0.95 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,211 6.32 6,079 4.63 2,360 1.82 6,938 5.34
وجه نقد 3,013 4.52 1,821 1.39 2,038 1.57 2,451 1.89
سایر دارایی ها 2,989 4.48 5,601 4.26 5,167 3.98 4,109 3.16
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 29,866 44.8 42,454 32.32 44,399 34.16 43,450 33.42