جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 70,973 80.98 272,544 72.99 348,347 71.99 395,936 75.04
اوراق مشارکت 563 0.64 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,703 6.51 24,046 6.44 29,638 6.12 29,756 5.64
وجه نقد 7,408 8.45 74,441 19.94 104,694 21.64 101,064 19.15
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 3,000 3.42 2,381 0.64 1,224 0.25 886 0.17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 33,206 37.89 81,750 21.89 98,964 20.45 111,151 21.07