بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 59,161 83.75 133,591 84.03 148,382 80.91 153,654 79.52
اوراق مشارکت 608 0.86 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,444 6.29 9,632 6.06 12,274 6.69 14,696 7.61
وجه نقد 3,362 4.76 11,063 6.96 19,670 10.73 22,686 11.74
سایر دارایی ها 3,062 4.34 4,691 2.95 3,070 1.67 2,180 1.13
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 30,424 43.07 42,898 26.98 45,492 24.81 49,212 25.47