نصب همراه صندوق fundMobileApp

انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 در تارنما و کدال (حسابرسی نشده)

صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده) در تارنمای صندوق قرار گرفت