نصب همراه صندوق fundMobileApp

انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره میانی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 در تارنما و کدال (حسابرسی شده)

صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره میانی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 بر روی تارنما و سایت کدال  قرار گرفت.