نصب همراه صندوق fundMobileApp

انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ٣٠/١٢/١٣٩٥ (حسابرسی شده) در سایت کدال

صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ٣٠/١٢/١٣٩٥ (حسابرسی شده) در تاریخ ٢٧/٠٢/١٣٩٦بر روی سایت کدال قرار گرفت