نصب همراه صندوق fundMobileApp

انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ٣٠/١٢/١٣٩٥ (حسابرسی نشده) در سایت کدال

صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ٣٠/١٢/١٣٩٥ (حسابرسی نشده) در تاریخ ٠٤/٠٢/١٣٩٦بر روی سایت کدال قرار گرفت