نصب همراه صندوق fundMobileApp

انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ٣١/٠٣/١٣٩٦ در کدال

صورتهای مالی و گزارش عملکرد ٣ ماهه منتهی به ٣١/٠٣/١٣٩٦ در تاریخ ٠٢/٠٥/١٣٩٦ بر روی سایت کدال قرار گرفت.(حسابرسی نشده)