نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق مورخ ٢١/٠٣/١٣٩٦

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق، ثبت شده به شماره ١١٢٢٠ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ١٠٠% دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان، رأس ساعت ٩ روز یکشنبه مورخ ٢١/٠٣/١٣٩٦ طبق دعوت قبلی در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) تشکیل گردید.