نصب همراه صندوق fundMobileApp

تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک افق و حدود اختیار آنها

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک افق در جلسه روز یکشنبه مورخ ٢٢/٠٥/١٣٩٦ و در اجرای بند٤ ماده ٤٠ اساسنامه صندوق مزبور صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک افق را انتخاب نمود.