نصب همراه صندوق fundMobileApp

انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره میانی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 در تارنما و کدال (حسابرسی نشده)

صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره میانی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 بر روی تارنما و سایت کدال قرار گرفت.