نصب همراه صندوق fundMobileApp

روزنامه رسمی مجمع صندوق مورخ 1399/04/25

 مجمع عمومی عادی  مورخ  1399/04/25 صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ،  به شماره 21998 مورخ 1399/07/02 روزنامه رسمی ثبت گردید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل