نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق

مجمع پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء تصمیمات ذیل را اخذ نمود:
١.شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی جدید صندوق انتخاب و از موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان(متولی سابق)تقدیر گردید.
٢.ضامن نقد شوندگی صندوق حذف گردید.
٣.اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق به تصویب رسید.