نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک افق

جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک افق، ثبت شده به شماره ١١٢٢٠ نزد سامان بورس و اوراق بهادار رأس ساعت ٨ روز یکشنبه مورخ ١٢/٠٥/١٣٩٣ طبق دعوتنامه های ارسالی در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق(شرکت کارگزاری سرمایه و دانش) تشکیل می گردد.