نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک افق

بنا به تقاضای این صندوق، سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ٢٧٧٠٧١/١٢١ مورخ ٣٠/٠٤/١٣٩٣ با افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق سرمایه گذاری مشترک افق از ٥٠.٠٠٠ واحد به ١٥٠.٠٠٠ واحد و اعمال تغییرات بند ٩ امیدنامه موافقت نمود.