نصب همراه صندوق fundMobileApp

بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد شهریور 98

 صورتهای مالی و گزارش عملکردمنتهی به 31 شهریورماه 1398 حسابرسی شده در سایت کدال در تاریخ 1398/08/19 بارگذاری گردید .