نصب همراه صندوق fundMobileApp

بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی دوره به 1398/06/31(حسابرسی نشده )

بارگذاری صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی دوره  به 1398/06/31(حسابرسی نشده )    در تاریخ 1398/07/29 در سایت کدال بارگذاری گردید.