نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق ساعت 10:00 مورخ 1398/03/19

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق، ثبت شده به شماره ١١٢٢٠ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ١٠٠% دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان، رأس ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1398/03/19 با دستور جلسه زیردر محل صندوق تشکیل گردید:

1.قرائت گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت عملکرد صندوق

2. استماع گزارش حسابرس درخصوص عملکرد صندوق در دوره مالی منتهی به 29/12/1397

3. بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 29/12/1397

4. تعیین ارکان صندوق

5. تغییر آدرس محل اقامت صندوق

6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار

7. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می­باشد.