نصب همراه صندوق fundMobileApp

افشای پرتفوی آبان ماه صندوق

پرتفوی آبان  ماه 1397 صندوق مورخ 97/09/10 در کدال بارگذاری گردید .