نصب همراه صندوق fundMobileApp

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری افق

احتراماً؛
مجوز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک افق در سهام در اندازه کوچک از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده و تاریخ پذیره نویسی از روز دوشنبه مورخ ٢٣/١٠/١٣٩٢ تا پایان روز دوشنبه ٣٠/١٠/١٣٩٢ میباشد. 
مشخصات حسابهای بانکی صندوق: 
بانک           شماره حساب                          شماره شبا 
دی            ٠١٠٠٩٥٠٠٩٥٠٠٨          IR٥٧٠٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠٩٥٠٠٩٥٠٠٨
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای صندوق سرمایه گذاری افق مراجعه فرمایید.www.ofoghfund.com
مدیر صندوق 
شرکت کارگزاری سرمایه و دانش