بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/04/26
کل خالص ارزش دارائی ها 104,540,963,675 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 910,033 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 910,033 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 921,533 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 114,876

صندوق سرمايه گذاری مشترک افق

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/07

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري سرمايه و دانش

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیران سرمایه گذاری:

محمد نوري بخش ، محمد سفيدرود، مريم ترك

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت راهبرد پيام

نمودار‌ها