اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/10
کل خالص ارزش دارائی ها 515,392,722,070 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 4,875,764 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 4,875,764 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 4,930,142 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 105,705

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/07

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري سرمايه و دانش

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فراز مشاور

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري سرمايه و دانش

مدیران سرمایه گذاری:

محمد نوري بخش ، محمد سفيدرود، مريم ترك

حسابرس:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد